EN

Open Data

For English see below.

Linked Open Data

De onderzoeksgegevens verzameld in de Anne Frank Kennisbank (data en beschrijvingen, inclusief voetnoten) worden door de Anne Frank Stichting waar mogelijk zo vrij mogelijk beschikbaar gesteld voor hergebruik door ontwikkelaars en andere doelgroepen.

De onderzoeksgegevens vallen onder een CC0-licentie. Dit houdt in dat je de informatie zonder toestemming van de Anne Frank Stichting mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren. Wel stellen we het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste notatie is: Bron: Anne Frank Stichting, Amsterdam. Bovendien horen we graag welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via services@annefrank.nl.

Een (machine-leesbare) beschrijving van deze dataset is beschikbaar. De dataset is ook gepubliceerd in het dataregister van het Netwerk Digitaal Erfgoed.  

De Anne Frank Kennisbank biedt beschrijvingen, metadata en onderlinge verbindingen van honderden personen, gebeurtenissen, locaties en onderwerpen gerelateerd aan de persoon Anne Frank, haar familie, de andere onderduikers in het Achterhuis en hun helpers. Voor de bredere context van het verhaal zijn verbindingen gemaakt naar vooral de WO2-thesaurus van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. 

Distributies

Er zijn twee manieren (distributies) waarop de gegevens voor iedereen direct te gebruiken zijn.

 1. Er is een application programming interface (API) beschikbaar voor 'just-in-time' informatieverzoeken aan de kennisbank. De API stelt de functionaliteit van de website van de Anne Frank Stichting direct beschikbaar aan ontwikkelaars.
 2. De gegevens zijn beschikbaar 'just-in-case', op basis van export en conversie van de gehele database. Hiervoor maken wij voorlopig gebruik van het data dienstverlenings platform dat het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in samenwerking met Triply tijdelijk biedt. 

De gegevens worden vrij van auteursrechten beschikbaar gesteld en zijn open te gebruiken.

CC0
Voor zover door de wet is toegestaan, heeft de Anne Frank Stichting zijn rechten op de Anne Frank Kennisbank onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, afgestaan. Dit werk is gepubliceerd vanuit: Nederland.

API

Maykin Media richtte een RESTfull Application Interface Protocol in voor het opvragen van gegevens uit de Anne Frank Kennisbank. Deze toegang is beschikbaar op https://research.annefrank.org/api/. De Anne Frank Stichting maakt gebruik van de API voor Annes Wereld. Ontwikkelaars en onderzoekers kunnen zelf de kennisbank doorzoeken en de resultaten inbouwen in eigen toepassingen. De API maakt gebruik van ElasticSearch en ondersteunt Query DSL. Een aantal velden zijn als veldnaam geindexeerd. 

Enkele voorbeelden van zoekacties:

In de voorbeelden wordt geen specifieke taal meegegeven. Als gevolg zijn de standaardwaarden van meertalige velden in de taalvoorkeur van de opvragende client. Daarnaast worden alle beschikbare talen (momenteel NL en EN) meegegeven in het standaardveld met de betreffende taalextensie (bv content_en). Een specifieke voorkeurstaal kan worden meegegeven in de basisURl van de API (bv https://research.annefrank.org/en/api). 

Resultaten worden standaard teruggeven in text/html formaat. Met behulp van de toevoeging format=json antwoordt de API in het applicatie/json formaat. 

RDF

Met gegevens uit de Anne Frank Kennisbank doet de Anne Frank Stichting ook een eerste publicatie in het standaard formaat voor Linked Open Data: RDF (Resourch Description Framework). Hierin is alle informatie opgedeeld in zogenaamde triples: onderwerp-eigenschap-object. Alle items in de kennisbank zijn voorzien van een unieke identifier in de vorm van een HTTP URI. Alle eigenschappen zijn zoveel mogelijk ontleend aan een gestandaariseerde open vocabulaire, zoals Schema.org en SKOS (Simple Knowledge Organization System). De waarde van die eigenschap (het object) is een (blok)tekst, een datum of ook weer een HTTP URI.

Bijvoorbeeld:

 • de gebeurtenis met nummer 10 is van het type 'schema:Event'
 • de naam van gebeurtenis 10 is 'Gevangen in het Huis van Bewaring I (Weteringschans)' 
 • aanwezig bij gebeurtenis 10 was persoon met nummer 70
 • gebeurtenis 10 vond plaats op 08/08/1944
 • gebeurtenis 10 hoort bij onderwerp met nummer 396124391

Deze distributie en meer informatie zijn beschikbaar op het dataplatform van NDE. 

 


Linked Open Data

The research data collected in the Anne Frank Knowledge Base (data and descriptions including footnotes) are made accessible by the Anne Frank House as freely as possible, where possible, for reuse by developers and other audiences.

Research data are covered by a CC0 license. This means that the information may be copied, modified, distributed, and performed without permission from the Anne Frank House. However, we do appreciate being mentioned as the source of the information. The correct notation is: Source: Anne Frank Stichting, Amsterdam. In addition, please let us know about the applications developed with our data at services@annefrank.nl.

A (machine-readable) description of this dataset is available. The dataset has also been published in the data register of the Dutch Digital Heritage Network.  

The Anne Frank Knowledge Base provides descriptions, metadata, and interconnections between hundreds of people, events, locations, and topics related to Anne Frank the person, her family, the other people from the Secret Annex, and their helpers. To put the story in a wider context, information was primarily linked to the WW2 Thesaurus of the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies. 

Distributions

To allow direct use, the data is made available in two different ways (distributions). 

 1. An application programming interface (API) for 'just-in-time' data requests on the knowledge base is available. The API offers the same functionalitity, as is used by the website of the Anne Frank House, for developers.
 2. The data of the knowledge base is offered 'just-in-case' via export and conversionof the complete database. In order to do so, we thankfully make use of the data service platform temporaly offered by Triply on behalf of the Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Data is made available free of copyright and open reusable.  

CC0
To the extent possible under law, the Anne Frank House has waived all copyright and related or neighboring rights to the Anne Frank Knowledge Base.

This work is published from: The Netherlands.

API

Maykin Media setup a RESTfull API to request data from the Anne Frank Knowledge Base. It is accessible at https://research.annefrank.org/api/. The Anne Frank House uses the API to drive Anne's World. Software developpers and digital researchers can search the Knowledge Base and build the reseults into their own applications. The API uses ElasticSearch and supports Query DSL. Some fiels are indexed as search fields. 

Examples:

The examples above do not use a language preference. As result the default value of multilangual fields is determined by the language preference set in the client. Also all available languages (currently NL and EN) are returned in the default field with the specific language extension (like content_nl). A specific language preference can also be requested as part of the base URL (like https://research.annefrank.org/nl/api). 

Results are formated as text/html. Using the parameter format=json the API responds in apllication/json format. 

RDF

With the data of the Anne Frank Knowledge Base the Anne Frank House makes a start with publishing in the standard format of Linked Open Data: RDF (Resource Description Framework). Using the format all information is formatted into so-called triples: subject-property-object. All items within the knowledge base are given an unique identifier by way of a HTTP URI. All properties are described using open standardised vocabulairies like Schema.org and SKOS (Simple Knowledge Organisation System). The value of the properity (object) can be a string, a date or another HTTP URI. 

Examples:

 • the event numbered 10 is of the type 'schema:Event'
 • the name of event 10 is 'Imprisoned in Detention Centre I (Weteringschans)'
 • the person numbered 70 was present at event 10
 • event 10 took place on 08/08/1944
 • event 10 has a subject numbered 396124391

The data and more information can be found at the data platform of NDE.