NL

Open Data

For English see below.

Linked Open Data

De onderzoeksgegevens verzameld in de Anne Frank Kennisbank (data en beschrijvingen, inclusief voetnoten) worden door de Anne Frank Stichting waar mogelijk zo vrij mogelijk beschikbaar gesteld voor hergebruik door ontwikkelaars en andere doelgroepen.

De onderzoeksgegevens vallen onder een CC0-licentie. Dit houdt in dat je de informatie zonder toestemming van de Anne Frank Stichting mag kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren. Wel stellen we het op prijs om genoemd te worden als bron van informatie. De juiste notatie is: Bron: Anne Frank Stichting, Amsterdam. Bovendien horen we graag welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld via services@annefrank.nl.

Een (machine-leesbare) beschrijving van deze dataset is beschikbaar. De dataset is ook gepubliceerd in het dataregister van het Netwerk Digitaal Erfgoed.  

De Anne Frank Kennisbank biedt beschrijvingen, metadata en onderlinge verbindingen van honderden personen, gebeurtenissen, locaties en onderwerpen gerelateerd aan de persoon Anne Frank, haar familie, de andere onderduikers in het Achterhuis en hun helpers. Voor de bredere context van het verhaal zijn verbindingen gemaakt naar vooral de WO2-thesaurus van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. 

Distributies

Er zijn twee manieren (distributies) waarop de gegevens voor iedereen direct te gebruiken (zullen) zijn.

 1. We werken aan een application programming interface (API) voor 'just-in-time' informatieverzoeken aan de kennisbank. De APIs stelt de functionaliteit van de website van de Anne Frank Stichting direct beschikbaar aan ontwikkelaars. Mocht je niet kunnen wachten neem dan contact op met Marco Streefkerk.
 2. We bieden de gegevens nu al 'just-in-case' aan, op basis van export en conversie van de gehele database. Hiervoor maken wij voorlopig gebruik van het data dienstverlenings platform dat het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) in samenwerking met Triply tijdelijk biedt. 

De gegevens worden vrij van auteursrechten beschikbaar gesteld en zijn open te gebruiken.

CC0
Voor zover door de wet is toegestaan, heeft de Anne Frank Stichting zijn rechten op de Anne Frank Kennisbank onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, afgestaan. Dit werk is gepubliceerd vanuit: Nederland.

RDF

Met gegevens uit de Anne Frank Kennisbank doet de Anne Frank Stichting ook een eerste publicatie in het standaard formaat voor Linked Open Data: RDF (Resourch Description Framework). Hierin is alle informatie opgedeeld in zogenaamde triples: onderwerp-eigenschap-object. Alle items in de kennisbank zijn voorzien van een unieke identifier in de vorm van een HTTP URI. Alle eigenschappen zijn zoveel mogelijk ontleend aan een gestandaariseerde open vocabulaire, zoals Schema.org en SKOS (Simple Knowledge Organization System). De waarde van die eigenschap (het object) is een (blok)tekst, een datum of ook weer een HTTP URI.

Bijvoorbeeld:

 • de gebeurtenis met nummer 10 is van het type 'schema:Event'
 • de naam van gebeurtenis 10 is 'Gevangen in het Huis van Bewaring I (Weteringschans)' 
 • aanwezig bij gebeurtenis 10 was persoon met nummer 70
 • gebeurtenis 10 vond plaats op 08/08/1944
 • gebeurtenis 10 hoort bij onderwerp met nummer 396124391

Deze distributie en meer informatie zijn beschikbaar op het dataplatform van NDE. 

 


Linked Open Data

The research data collected in the Anne Frank Knowledge Base (data and descriptions including footnotes) are made accessible by the Anne Frank House as freely as possible, where possible, for reuse by developers and other audiences.

Research data are covered by a CC0 license. This means that the information may be copied, modified, distributed, and performed without permission from the Anne Frank House. However, we do appreciate being mentioned as the source of the information. The correct notation is: Source: Anne Frank Stichting, Amsterdam. In addition, please let us know about the applications developed with our data at services@annefrank.nl.

A (machine-readable) description of this dataset is available. The dataset has also been published in the data register of the Dutch Digital Heritage Network.  

The Anne Frank Knowledge Base provides descriptions, metadata, and interconnections between hundreds of people, events, locations, and topics related to Anne Frank the person, her family, the other people from the Secret Annex, and their helpers. To put the story in a wider context, information was primarily linked to the WW2 Thesaurus of the NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies. 

Distributions

To allow durect use, the data will be made available in two different ways (distributions). 

 1. The Anne Frank House is still working on an application programming interface (API) for 'just-in-time' data requests on the knowledge base. The API offers the same functionalitity, as is used by the website of the Anne Frank House, for developers. If you cannot wait to use this option, please contact Marco Streefkerk.
 2. Already the data of the knowledge base is offered 'just-in-case' via export and conversionof the complete database. In order to do so, we thankfully make use of the data service platform temporaly offered by Triply on behalf of the Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

Data is made available free of copyright and open reusable.  

CC0
To the extent possible under law, the Anne Frank House has waived all copyright and related or neighboring rights to the Anne Frank Knowledge Base.

This work is published from: The Netherlands.

RDF

With the data of the Anne Frank Knowledge Base the Anne Frank House makes a start with publishing in the standard format of Linked Open Data: RDF (Resource Description Framework). Using the format all information is formatted into so-called triples: subject-property-object. All items within the knowledge base are given an unique identifier by way of a HTTP URI. All properties are described using open standardised vocabulairies like Schema.org and SKOS (Simple Knowledge Organisation System). The value of the properity (object) can be a string, a date or another HTTP URI. 

Examples:

 • the event numbered 10 is of the type 'schema:Event'
 • the name of event 10 is 'Imprisoned in Detention Centre I (Weteringschans)'
 • the person numbered 70 was present at event 10
 • event 10 took place on 08/08/1944
 • event 10 has a subject numbered 396124391

The data and more information can be found at the data platform of NDE.